Quản lý hệ thống | iSales VLXD | 06, August 2022

Quản lý thêm, sửa, xóa danh sách chi nhánh

Chức năng này cho phép bạn thêm mới, sửa, xóa thông tin các chi nhánh thuộc hệ thống, việc thêm mới một chi nhánh cần phải thực hiện trước khi thêm các thông tin như: kho hàng, quỹ tiền mặt, danh sách nhân viên thuộc chi nhánh.

Cách vào chức năng quản lý chi nhánh

Các bước vào menu chi nhánh
Menu các bước vào thêm mới thông tin chi nhánh

Danh sách chi nhánh
Danh sách chi nhánh

Thêm mới thông tin chi nhánh

  • Chọn nút lệnh  để bắt đầu thêm mới
  • Nhập các thông tin chi nhánh muốn thêm vào các ô Textbox như: Tên chi nhánh (bắt buộc), Địa chỉ (bắt buộc), Điện thoại, Số Fax, E-mail, Người quản lý.
  • Chọn nút lệnh  để lưu thông tin chi nhánh mới vừa nhập.

thêm mới thông tin chi nhánh

Sửa thông tin chi nhánh

  • Chọn vào một danh mục chi nhánh muốn sửa thông tin được hiển thị ở phần "DANH MỤC CHI NHÁNH".
  • Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi nhánh được chọn ở bên dưới nên mục "Thông tin chi nhánh" bên trên.
  • Tiến hành chỉnh sửa các thông tin của chi nhánh.
  • Chọn nút lệnh  để lưu thông tin chi nhánh mới vừa cập nhật.

sửa thông tin chi nhánh

Xóa thông tin chi nhánh

Bạn chỉ có thể xóa một danh mục chi nhánh nếu chi nhánh đó vừa được thêm mới thành công. Hoặc chi nhánh muốn xóa chưa tồn tại các danh mục kho, quỹ tiền mặt, hay các phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi liên quan. Dữ liệu đã xóa thành công sẽ không thể phục hồi.

Để xóa một danh mục chi nhánh bạn thực hiện các bước sau:

  • Chọn một danh mục chi nhánh muốn xóa tại phần "DANH MỤC CHI NHÁNH".
  • Chọn vào nút lệnh  để xóa một danh mục sẽ có một hội thoại hỏi xác nhận việc xóa dữ liệu như hình dưới.


  • Chọn "Yes" nếu đồng ý xóa, chọn "No" nếu không đồng ý xóa dữ liệu.

Cách chúng tôi hỗ trợ bạn ?

Khi gặp vấn đề về nghiệp vụ cần tư vấn, hay các lỗi trong quá trình vật hành phần mềm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách.

Hotline / Zalo: 0989.921.083